កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនទឹករ៉ែ វ័តធឺអូ ជូនអង្កការកុមារអរុណរះ  

Odoo • A picture with a caption
ក្រុមហ៊ុន​​ វ័តធឺ អូ​ រួមចំណែកដល់ភូមិកុមារអារុណរះ។ យើងរីករាយនិងជួយដល់កុមារកម្ពុជាទាំងអស់។