កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនទឹករ៉ែ វ័តធឺអូ ជូនដល់កុមារទុរគ្គត  

Odoo • A picture with a caption
ជាថ្មីម្តងទៀតក្រុមហ៊ុនទឹក Water O បានជួយយ៉ាងសកម្មដល់កុមារនៅក្នុងអង្គការនិងមជ្ឈមណ្ឌល។ ពេលនេះក្រុមនេះបានឈានដល់អនាគតកុមារពន្លឺ។ គាំទ្រនិងជួយកុមារកម្ពុជាគ្រប់រូប !!!