ជ្រើសឆានែលមួយ

ឆានែលលំនាំដើមសម្រាប់ស្លាយ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់អាចចូលដំណើរការជាសាធារណៈមាតិកាឆានែលនេះ។

ឆានែលរបស់ដៃគូ

ឆានែលឯកជន

បានប្រើដើម្បីបោះទំរង់គំរូស្លាយនៅក្នុងបណ្តាញដៃគូឯកជន។