សូមឧស្សាទាក់ទងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍យើងខ្ញុំ

Alone we can do so little, together we can do so much